Language

ค่าบริการจัดส่งอาหาร จาก Zabdelivery

ราคาเริ่มต้นที่ 60 บาท และคิดกิโลเมตรละ 10 บาทต่อกิโลเมตร

ค่าบริการพิเศษ

·       30-40 กม.+100 บาท

·       40-50 กม.+200 บาท

·       ค่าบริการเพิ่มระหว่างเวลา 21.00-00.00 น. บวกเพิ่ม 50 บาท

·       ค่าบริการเพิ่มระหว่างเวลา 00.01-07.00 น. บวกเพิ่ม 100 บาท

·       ไป-กลับ บวกเพิ่ม 75 บาท

·       บริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง (รับเงินโดยการโอนเงิน) บวกเพิ่ม 50 บาท

·       ซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า และตลาด บวกเพิ่ม 100 บาท

 

ตัวอย่างเส้นทางเดินรถและราคาค่าบริการ

·       สยาม-สีลม/สาธร ประมาณ 4 กม. 78 บาท

·       สาธร - ทองหล่อ  ประมาณ 10 กม. 120 บาท

·       อโศก - พระราม3 ประมาณ 6.5 กม. 96 บาท

·       สีลม/สาธร - รามอินทรา ประมาณ 22 กม. 206 บาท

·       สีลม/สาธร - บางนา ประมาณ 25 กม. 228 บาท

Subscribe to our newsletter